Saturday the 19th - - Hostgator Coupon

SKOOLGELD

Die skool poog om skoolgelde so laag moontlik te hou, sonder om die skool se selfstandigheid of onderrigstandaarde in gedrang te bring.  Skoolgeld word deur die ouervergadering in November vasgestel vir die daaropvolgende jaar. Finalisering van skoolgelde vind in Januarie/Februarie plaas met inagneming van die begroting vir die huidige boekjaar.

Die skoolgeld word jaarliks hersien en word bepaal deur die aantal kinders sowel as die uitgawes verbonde aan die skool. 

Matrikulante wat die Nasionale Senior sertifikaateksamen aflê, betaal 'n eksamenfooi aan die instansie wat die eksamen afneem. Hierdie fooi word jaarliks vasgestel.

  • Dagfooi opsie vir Voorskool (kontak kantoor)
  • Halfdag opsie vir Voorskool onderhewig aan beskikbaarheid (kontak kantoor)
  • Intreebedrag en bedryfsfooie is jaarliks vooruitbetaalbaar
  • Skoolgeld is betaalbaar in 11 paaiemente (Jan-Nov)
  • Intreebedrag word vir die oudste kind in gesin bereken
  • Volle maand se skoolgeld betaalbaar indien daar nie ‘n maand kennis gegee word nie

 

Voorskool Laerskool Hoërskool Naskool

 


INTREEGELDE

Intreegelde word eenmalig met die aansluiting van 'n gesin by die skool betaal. Hierdie gelde word aangewend vir die befondsing van kapitale uitgawes of te wel die daarstelling van fasiliteite (terrein, geboue, toerusting). Die huidige bedrag vir intreegelde kan by die Maatskappysekretaris verkry word.

  
AANKOOP VAN BOEKE, TOEBEHORE EN SKOOLKLERE
 
Ouers is verantwoordelik vir die aankoop van boeke, handboeke, BCVO handboeke, toebehore, persoonlike toerusting en skoolklere.


BEURSE EN ALTERNATIEWE BETALINGSWYSES

In verdienstelike gevalle kan ouers die Direksie nader, met volle motivering, oor alternatiewe wyses om verpligtinge teenoor die skool na te kom.


INVORDERINGSBELEID

Skoolgelde moet tydig vereffen word, by wyse van debietorders of vooruitbetalings. In gevalle van omstandighede buite ouers se beheer, moet onmiddellik met die skool in verbinding getree word - verkieslik per brief aan die Direksie. Agterstallige rekenings waarvoor nie betyds alternatiewe reëlings getref word nie, sal na 60 dae aan prokureurs oorhandig word vir invordering. Invorderingskoste is vir die rekening van die betrokke ouer en rente word maandeliks op agterstallige rekenings gehef. 'n Ouer wie se rekening nie volledig by die skool betaal is nie, verbeur sy stemreg tot tyd en wyl dit reggestel is. Kinders kan ook toelating tot eksamens geweier word.


VRIENDE VAN CVO SKOOL PRETORIA

Ouers, grootouers, oud-leerlinge en vriende van huidige of toekomstige gesinne van die skool, wat die belange van ons skool op die hart dra, word hartlik uitgenooi om aan te sluit by ons aktiewe kring van Vriende van CVO Skool Pretoria. Deur u bydraes en kundigheid kan u help bou aan 'n grootse ideaal en trotse sieraad vir ons geloofs- en volksgemeenskap.  Kontant- en boedelskenkings tot ons skool se kapitaal of beursfonds kan 'n groot bydrae lewer om gehalte-onderrig by 'n geloofs- en volksgebonde onafhanklike skool vir meer van ons mense toeganklik te maak.