Saturday the 19th - - Hostgator Coupon

CVO Skool Pretoria handhaaf  te alle tye vriendelik en beslis, maar ook onbeskaamd, sy grondslag van geloof in die Drie-enige God en sy verbondenheid aan die Afrikanervolk. In nederige afhanklikheid aanvaar ons God se opdrag aan ons om ywerig te werk en erken ons dat ons pogings slegs vrug sal oplewer as God ons in Sy genade aansien en Hy aan ons die vrug op ons arbeid gee.

In hierdie gesindheid wil ons deur ons ywer en toewyding ons skool laat groei tot 'n toonaangewende Christelik-Afrikaanse skool in Pretoria. Daarvoor beoog ons om die krag en geleentheid wat geskep word deur 'n godsdienstig- en kultureel-eendragtige ouer- en kindergemeenskap ten volle te benut. Ander groepe en gemeenskappe sien al meer op na ons skool vir leiding, ondernemende benaderings en steun, om gehalte opvoeding met die regte waardes oral in die breër Afrikanergemeenskap hervestig te kry en in stand te hou; eerstens in Pretoria, maar daarnaas ook elders in ons vaderland. Ons sien dit as ons roeping om toe te sien dat Christelik-volkseie Onderwys vir elke verbondskind binne die Boere-Afrikanervolk in ons omgewing beskikbaar en toeganklik is.

Die skool plaas klem op, en blink uit in die gehalte van die opvoeding wat aangebied word, sodat matrikulante die volwasse lewe ingaan as stabiele, gebalanseerde jong mense met 'n Christelik-volkseie lewens- en wêreldbeskouing en waardestelsel. Jongmense wat by ons skool afstudeer, sal toegerus wees met kennis en vaardighede om selfstandig en ondernemend te dink en op te tree, ook gereed om leiding te neem op die verskillende lewensterreine, elkeen volgens sy eie roeping, vermoë, persoonlikheid en belangstellings.