Saturday the 19th - - Hostgator Coupon

Die waardes hierna is gelys in prioriteitsorde sodat dit benut kan word as 'n rigtinggewende maatstaf by alle besluite deur die Direksie en personeel van die skool. Die waardestelsel is ook 'n uitdrukking van die etos van die skool en moet as sodanig deur elke personeellid eerbiedig en uitgedra word. Dit moet ook deur elke ouer en elke leerling aanvaar en onderskryf word. Diegene wat nie 100% daarmee kan assosieer nie, moet dit nietemin aanvaar dat die etos van die skool nie om hulle onthalwe aangepas en verander kan word nie.

1. Christelik-Calvinisties-Protestantse aard en karakter - wat primêre opvoedingsgesag en verantwoordelikheid van verbonds­ouers erken. 

Hierdie waarde moet ook uitgeleef word deur ouers, byvoorbeeld deur lid te wees van 'n kerk wat dit onderskryf asook in die opvoeding tuis.

2. Afrikaner-volkseie skoolgemeenskap waar moedertaal-onderrig in Afrikaans, gegee word.

 • 'n Afrikaner word vir hierdie doeleindes omskryf as 'n Suid-Afrikaner met Westerse kultuur, wat hom/haar vereenselwig met die Boere-Afrikaner se geskiedenis en ideale soos gedemonstreer deur die stryders in die Groot Trek en Eerste en Tweede Vryheidsoorloë, asook sy geloftes voor God soos wat op 16 Desember elke jaar herdenk word.
 • Die skool as kultuuromgewing is primêr lojaal en verantwoordelik aan sy ouergemeenskap.


3. Uitnemende gehalte onderrig waardeur hoë standaarde gehandhaaf word

 • Ons bly gerig op die optimale ontwikkeling van die kind se toekomspotensiaal, met die ingesteldheid van voortdurende verbetering en uitbouing. Die skool moedig aktiewe, gesonde, kritiese en ondersoekende denke aan.


4. Vertroue in en respek vir ons mense (personeel, ouers en kinders) met handhawing van integriteit en selfbeheer ooreenkomstig die waardestelsel

 • Selfdissipline (selfbeheer) met handhawing van integriteit is die primêre bestuursmeganisme. Hierby word ingesluit aspekte soos eerlikheid, regverdigheid, redelikheid, gebondenheid aan ondernemings, ensovoorts.


5. Koste-effektiewe diens aan ouergemeenskap

 • Die skool word bestuur deur 'n Direksie, Hoof, Maatskappy-sekretaris en personeel wat ingestel is op kliënt-tevredenheid.
 • Dit is van kardinale belang dat die ouer altyd moet voel soos 'n gewaardeerde kliënt. Dit geld ook vir enige besoeker wat hom in ons geledere of op ons terrein mag bevind.
 • Die Direksie en personeel kommunikeer met en betrek ouers sover moontlik by besluite en die uitvoering daarvan.


6. Handhawing van orde en dissipline en erkenning van gesag van ouers, onderwysers en Direksie

 • Alle gesag word primêr afgelei uit die Woord van God.
 • Die uitoefening van gesag in die skoolgemeenskap word voortdurend getoets teen die vereistes van die waardestelsel.
 • Ouers, deur die Direksie, het die primêre seggenskap oor die geldigheid en waarde van die inhoud van onderrig en opvoeding.
 • Leerkragte moet te alle tye gerespekteer word in dit wat hulle doen. Wettige gesag mag onder geen omstandighede deur 'n ouer, kind of onderwyser ondermyn word nie.
 • Die ordelike werkswyses wat geskep is vir die hantering van ontevredenheid en konflikte, word omskryf in die "Dissiplinêre kode vir ouers en personeel by CVO Skool Pretoria", en moet streng nagevolg word.
 • Navrae en probleme moet by die Hoof of Dagbestuur van die Direksie aangemeld word, sodat die saak behoorlike aandag kan geniet.
 • Die Direksie, as ouerverteenwoordigers gekies uit die geledere van die ouers, is in vennootskap met die personeel verantwoordelik teenoor die ouergemeenskap vir die bestuur van die skool.